Начало

Актуално

Започна записването на желаещите да участват в конкурсната програма на Двадесет и второто издание на Международния конкурс за класическа китара "Акад. Марин Големинов", който ще се проведе от 28 до 31 март 2018 в  гр. Кюстендил.

Краен срок за записване 20.03.2018 г. - Регламент и заявка за участие!

 

Стартира дванадесетото издание на Националния литературен конкурс „Биньо Иванов” 2018 - ПОДРОБНОСТИ

Дейности

ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.07-0035
„Нов шанс – професионално обучение и заетост за безработни лица в гр. Кюстендил”

 

Дейности по проекта

Дейност 1. Подготовка стартирането на проекта
- Подготовка на гражданските договори и сключване на договорите с екипа на проекта, експерт – анализатора и оперативните асистенти по дейност 2
- подготовка провеждането на тръжните процедури
- разработване на искането на  авансово плащане

Дейност 2. Идентифициране на обезкуражените лица
Откриване на обезкуражени лица и насочването им към Д „Бюро по труда” гр. Кюстендил за получаване на посреднически услуги.

Дейност 3. Мотивационно обучение и предоставяне на посреднически услуги
Мотивиране на обезкуражените лица за включване в програми за обучение и осигуряване на заетост.

Дейност 4. Разработване и адаптиране на специални обучителни курсове и програми
Разработване и адаптиране на специална обучителна програма и курсове (модули) по професия „Офис секретар”, специалност „Административно обслужване”, съобразена с особеностите на целевата група. 

Дейност 5. Професионално обучение
Осигуряване на качествено обучение, отговарящо на особеностите на целевите групи по професия „Офис секретар”, специалност „Административно обслужване” - продължителност 300 учебни часа.

Дейност 6. Стажуване при работодател
Повишаване конкурентоспособността на уязвимите, неактивните и обезкуражените лица на пазара на труда чрез осигуряване на заетост, с което ще се гарантира изграждането на професионални умения и практически опит по съответната професия.
За успешно преминалите професионалното обучение по съответните специалности е осигурено тримесечно стажуване.

Дейност 7. Информация и публичност
Популяризиране на проекта, на неговите постижения, популяризиране на финансовия принос на ЕСФ и ОП РЧР
По проекта ще бъдат издадени следните информационни и рекламни издания:
- 500 броя рекламна дипляна
- 100 плаката
- 3 табели
- 100 рекламни папки
- 100 рекламни химикалки

Проектът ще бъде популяризиран чрез публикации в местните медии и чрез обновяване на сайта на НЧ „Братство 1869”.

Дейност 8. Управление и мониторинг
Разработване на механизми, правила, системи, гарантиращи изпълнението на проекта и постигането на неговите цели.

 

Очаквани резултати

Комплексното въздействие от планираните дейности – посреднически услуги,  професионално обучение и стаж при работодатели – гарантира устойчив резултат за целевите групи:
- получени нови знания
- овладени нови професионални умения
- натрупан практически опит
- възстановени трудови навици
Ефектът върху включените в проекта лица от целевите групи е повишена конкурентоспособност, повишени шансове за реализация на пазара на труда, повишено самочувствие.
Друг ефект от проекта е повишаването на качеството на живот на представителите на целевата група по време на проекта, което ще ги мотивира за търсене на работа след неговото приключване.

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 

Намерете ни във