Начало

Актуално

Започна записването на желаещите да участват в конкурсната програма на Двадесет и второто издание на Международния конкурс за класическа китара "Акад. Марин Големинов", който ще се проведе от 28 до 31 март 2018 в  гр. Кюстендил.

Краен срок за записване 20.03.2018 г. - Регламент и заявка за участие!

 

Стартира дванадесетото издание на Националния литературен конкурс „Биньо Иванов” 2018 - ПОДРОБНОСТИ

Цели

ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.07-0035
„Нов шанс – професионално обучение и заетост за безработни лица в гр. Кюстендил” 

 

Обща цел
Да допринесе за подобряване интеграцията на уязвимите, неактивните и обезкуражените лица на пазара на труда чрез повишаване на тяхната конкурентоспособност и създаване на условия за трайна заетост.

Важна предпоставка за интеграцията на целевите групи е създаването на условия за реализацията им на пазара на труда. Ще създадем условия за излизането им от изолация и подобряване на стандарта на живот чрез повишаване на тяхната конкурентоспособност  на пазара на труда и създаването на условия за трайна заетост.
За постигането на общата цел планираме изпълнението на следните специфични цели на проектното предложение:

Специфични цели
• Предоставяне на посреднически услуги на идентифицираните представители на уязвимите, неактивните и обезкуражени лица за регистриране в Д „БТ” гр. Кюстендил и включване в програми за обучения и заетост
• Придобиване на нова квалификация от идентифицираните лица чрез включването им в професионално обучение за овладяване на част от професия „Офис сътрудник”
• Включване в стажуване на 24 успешно завършили професионалното обучение лица

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 

Намерете ни във